Back

Boeken

Titel Auteur/Uitgever ISBN nummer
Alles over Geweren Achard/Solar/REBO 90.366.1024.9
Alles over Jachtgeweren Berton/Solar/REBO 90.366.1039.7
Armas Hobby Press SA
Armas y Municiones Gun Press SA
Deutsches Waffen Journal Schwend Verlag
Exploded Long Gun Drawing H.A. Murtz
Feuerwaffen für Sammler Steinwedel
Firearms Myatt
Firearms Assembly/Disassembly Gun Digest
Firearms History Hogg
Frankonia Jagd Katalog Frankonia Jagd
Gewehre, Pistolen und Revolver Müller
Geweren en Karabijnen Encyclopedie A.E. Hartink/REBO-RB
Guns Publishers Development
Guns & Ammo/
Petersen Publ. Comp.
Gun Annual Modern Day Period.
Gun Digest DBI Books Inc.
Gun Parts No. 21 Gun Parts Corp.
Guns & Gunsmiths North & Hogg
Guns Illustrated DBI Books Inc.
Gun Journal Charlton Publ. Inc.
Guns & Shooting Aceville Publ. Ltd.
Guns of the World Tanner e.v.a.
Gun World Gun World Gallant Charger Publ.
Handboek voor de herlader A.S.I./A.E. Hartink
Internationales Waffen Magazin Orell Füssli Verlag
Internationaler Waffen Spiegel Civil Arms Verlag
Kaliber Magnum Uitgeverij
Kettner Katalog E. Kettner
Man/Magnum SA Man 1982 (Pty) Ltd.
Nederlandse Jager (de) Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)
Pleasure of Guns Rosa & May
Sam NVTU De Schakel
Sam S.I. Publicaties
Schusswaffen tunen en testen Heymann
Schweizer Waffen Magazin Orell Füssli Verlag
Shooter's Bible Stoeger Publ. Comp.
Shooting Times PJS Publ. Inc.
Shotgun Digest Lewis/DBI Books
Visier Pietsch & Scholten
Waffen Digest Motorbuch Verlag
Waffen Lexikon Lampel & Mahrholdt
Waffen Revue Schwend Verlag
Waffen Sammeln König & Hugo
Wet Wapens en Munitie Koninklijke Vermande
WM Waffenmarkt Jahrbuch GFI Verlag GmbH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heeft U een aanvulling op onze lijst met boeken over hagelgeweren,
of heeft U wellicht boeken ter verkoop, laat het ons even weten:
boeken@kleiduiven.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Kleiduiven.nl :: links

Links